Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

Zasady prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

1. Właściciel/współwłaściciel/zarządca składa do nadleśnictwa wniosek o ocechowanie drewna po ścince i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.

2. Jeżeli wniosek jest kompletny zostaje zarejestrowany w dzienniku podawczym nadleśnictwa. Kopia wniosku zostaje przesłana (pocztą elektroniczną) do właściwego pracownika terenowej służby leśnej, który potwierdza elektronicznie odbiór wniosku.

3. W terminie 30 dni od daty wpływu wniosku pracownik dokonuje oceny zgodności wykonanego przez wnioskodawcę zabiegu z zapisami uproszczonego planu urządzania lasu. Jeżeli  wykonany  zabieg jest zgodny z zapisami uproszczonego planu, pracownik terenowej służby leśnej  dokonuje ocechowania drewna i wystawia świadectwo legalności pozyskania drewna w 2 egzemplarzach, oryginał dla wnioskodawcy, kopie przekazuje do nadleśnictwa do specjalisty SL ds. użytkowania lasu i BHP celem odnotowania pozyskanej masy w operacie. Wnioskodawca otrzymuje oryginał świadectwa potwierdzając fakt jego otrzymania podpisem na kopii.

4. W przypadku gdy  wnioskodawca dokonuje wyrębu w rozmiarze znacząco przekraczającym ustalenia planu urządzania lasu, pracownik terenowej służby leśnej odmawia legalizacji drewna oraz składa na piśmie informację do nadleśnictwa. Nadleśnictwo podejmuje działania zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Gorlickim.

5. Na prośbę właściciela/ współwłaściciela /zarządcy pracownik służby leśnej może dokonać wyznaczenia drzew do ścinki. Czynność ta wykonywana jest w ramach doradztwa świadczonego przez nadzór na rzecz właścicieli/ współwłaścicieli/ zarządców lasu.