Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka łowiecka Nadleśnictwa Łosie

Nadleśnictwo Łosie nadzoruje gospodarkę łowiecką na 5 obwodach łowieckich dzierżawionych kołom łowieckim oraz prowadzi jeden Ośrodek Hodowli Zwierzyny w obwodzie nr 216 o pow. 5 500 ha, w tym leśnej 2900 ha

Tutejsze łowiska to królestwo jelenia karpackiego oraz chronionych prawem dużych drapieżników - wilka i rysia. Udział zwierzyny drobnej i ptactwa jest nieznaczny. Łowiska z uwagi na walory krajobrazowe, wielogatunkowy las i wysoki stan zwierzyny grubej, są bardzo atrakcyjne dla myśliwych. Nie bez znaczenia jest również dobra jakość trofealna. Nie należą do rzadkości medalowe wieńce jeleni, w mniejszym stopniu dotyczy to parostków rogaczy.
Polowania w łowiskach Nadleśnictwa Łosie wymagają od myśliwych dobrej kondycji fizycznej.
Stan liczebny zwierzyny grubej w łowisku OHZ na dzień 10.03.2017 r. - jeleń 242 szt., sarna 90 szt, dzik 10 szt. Plan pozyskania w sezonie 2017/2018 wynosi odpowiednio - jeleń – 46 szt. ( z tego: byki - 8 szt., łanie - 26 szt. cielęta - 12 szt.) sarna 19 szt. ( z tego: rogacze - 14 szt., kozy - 4 szt., koźlęta - 1 szt.) dzik – 10 szt.

W załączniku znajduje się druk zgłoszenia szkody w uprawie rolnej, znajdującej się na terenie obwodu łowieckiego nr 216, zarządzanego przez Nadleśnictwo Łosie. Rolnicy, którzy stwierdzą szkodę wyrządzoną przez zwierzynę łowną, zgłaszają ten fakt w formie pisemnej na druku zamieszczonym poniżej.

Resources to get